ដែកព្យាបាលកំដៅ

  • Heat Treatment

    ការព្យាបាលកំដៅ

    ការព្យាបាលកំដៅសំដៅលើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលកំដៅពីរដងនៃការពន្លត់ និងកំដៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីធ្វើឱ្យ workpiece មានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចទូលំទូលាយល្អ។tempering សីតុណ្ហភាពខ្ពស់សំដៅទៅលើ tempering នៅ 500-650 ℃។
  • Heat-treated Steelpipe

    Steelpipe ព្យាបាលដោយកំដៅ

    ការព្យាបាលកំដៅសំដៅលើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលកំដៅពីរដងនៃការពន្លត់ និងកំដៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីធ្វើឱ្យ workpiece មានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចទូលំទូលាយល្អ។