ដែកថែបព្យាបាលកំដៅ

  • Heat Treatment

    ការព្យាបាលកំដៅ

    ការព្យាបាលកំដៅសំដៅទៅលើវិធីព្យាបាលកំដៅទ្វេដងនៃការពន្លត់និងសីតុណ្ហភាព។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីធ្វើឱ្យស្នាដៃមានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចទូលំទូលាយ។ សីតុណ្ហភាពសីតុណ្ហភាពខ្ពស់សំដៅទៅលើសីតុណ្ហភាពនៅ ៥០០-៦៥០ ℃។
  • Heat-treated Steelpipe

    ដែកថែបព្យាបាលដោយកំដៅ

    ការព្យាបាលកំដៅសំដៅទៅលើវិធីព្យាបាលកំដៅទ្វេដងនៃការពន្លត់និងសីតុណ្ហភាព។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីធ្វើឱ្យស្នាដៃមានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចទូលំទូលាយ។