ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ឃ្លាំង

សិក្ខាសាលាផលិតកម្ម

1
2
3
4

ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតកម្ម

8
7
5
6

វិញ្ញាបនបត្រ

1
3
2
4
5
7

ការធ្វើតេស្តគុណភាព

1
4
3
2